ALUEIDEN VETOVOIMA. CASE LAHDEN SEUTU

Esitys Esityksen case-esimerkkinä . Esitys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi miksi yhdet alueet ovat vetovoimaisimpia kuin toiset sekä esitetään viisi kasvu- ja kilpailuetua tuottavaa tekijää. Toisessa osassa on case-esimerkkinä Lahden seutu.

Esitys pidettiin Lahden seudun Asuminen ja Markkinointi -tilaisuudessa 25.9.2014 Lahdessa.

Esitys kokonaisuudessaan

ALUEKEHITYKSEN PYÖRTEISYYS JA VYÖHYKKEISYYS. CASE KUOPION SEUDUN ULKOINEN ELINVOIMA 2000-LUVULLA

Esitys   keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen murrokseen ja muutokseen 2010-luvulla. Alueiden väliset erot ovat kasvaneet 2000-luvun aikana varsinkin ulkoista elinvoimaa ja kilpailukykyä mittaavien muuttujien osalta. Alukehityksen keskeiset muutospiirteet liittyvät mm. toiminnallisten alueiden jatkuvaan laajenemiseen sekä kasvukäytävien ja -vyöhykkeiden keskeiseen rooliin alueiden kehityksessä.

Esitys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi aluerakenteen kehitystä muuttoliikkeeseen, saavutettavuuteen, pendelöintiin, taajamoitumiseen ja etäisyyteen liittyvien tilastojen ja graafien avulla. Toisessa osassa on case-esimerkkinä Kuopion seutu, jonka kehitystä ja muutosta verrataan muihin suuriin tai keskisuuriin kaupunkiseutuihin 2000-luvun aikana. Muutosta verrataan käyttämällä ulkoisen toimintaympäristön muutosta kuvaavilla muuttujilla.

Tulokset osoittavat, että Kuopion seutu on yksi vahvassa nosteessa olevista kaupunkiseuduista, jonka positio on merkittävästi parantunut suhteessa muihin kaupunkiseutuihin 2000-luvun aikana.

Esitys pidettiin Pohjois-Savon maakuntaseminaarissa 19.9.2014 Tahkovuorella.

Esitys löytyy kokonaisuudessaan