SATAKUNTA NYT JA KOHTA!

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvässä seminaarissa. Esityksen käydään tilastollisten tunnuslukuja ja graafien avulla kaksi kokonaisuutta: ensimmäisessä osassa analysoidaan Satakunnan kilpailykykyä ja positiota suhteessa muihin maakuntiin ja toisessa osassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kantokykymittareita satakuntalaisissa kunnissa.

Esityksen toisessa osassa käydään kunnittain läpi satakuntalaisten kuntien tilannetta valittujen kantokykymittarien valossa. Jokaista satakuntalaista kuntaa verrataan sekä keskenään että koko Satakunnan ja Manner-Suomen keskiarvoon. Tilanne esitetään sekä graafisena esityksenä että visuaalisena karttana. Karttapohjissa on neliportainen luokittelu: korkeimmat arvot tummanvihreällä ja heikoimmat arvot tummanpunaisella.

Lähdeaineistona on ensisijaisesti sähköisen hyvinvointikertomuksen tiedot.

Tutustu esitykseen

LAHDEN KETTERYYS JA KILPAILUKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

Esitys Lahden seudun ja Lahden kaupungin kilpailukyvystä, vetovoimasta ja ketteryydestä alueiden välisessä kilpailussa. Tutustu esitykseen

Esityksen ensimmäisessä osiossa analysoidaan Lahden seutukunnan positiota suhteessa 25 väestöllisesti suurimpaan seutukuntaan vuosina 1995-2012. Lahden seudun kilpailukykyä analysoidaan aluetalouden, työllisyyskehityksen, väestökehityksen, kuntatalouden ja osaamisrakenteen näkökulmasta.

Toisessa osassa analysoidaan Lahden kaupungin vetovoimaa muuttovirtojen näkökulmasta. Lahden muuttovetovoimaa analysoidaan määrällisestä ja rakenteellisesta näkökulmasta.

Kolmannessa osassa tehdään yhteenveto Lahden kaupungin asemasta alueiden välisessä kilpailussa.

IISALMEN KAUPUNGIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

Ohessa on analyysi ’IISALMEN KAUPUNGIN DEMOGRAFISESTA KILPAILUKYVYSTÄ’.  Analyysissä läpikäydään Iisalmen kaupungin alueellinen ja väestöllinen kilpailukyky 2000-luvulla. Analyysi jakatuu määrälliseen ja laadulliseen osioon, jonka pohjalta on tehty tulkinta ja kehittämissuositukset.

Analyysin ovat tehneet valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen maisteri Anna Laiho.

Iisalmen verrokkikaupunkeina käytetään Kokkolaa, Kajaania, Raahea ja Varkautta.

Analyysissä käydään läpi mm seuraavat osiot:

  • Iisalmen alueellinen ja kuntataloudellinen kilpailukyky
  • Iisalmen muuttoliikkeen erityispiirteet 2000-luvulla
  • Iisalmen kaupungin määrällinen muuttoliikekehitys vuosina 2000-2012
  • Iisalmen rakenteellinen muuttoliikekehitys vuosina 2000-2010

Tutustu analyysiin Iisalmen kaupungin sivuilta tästä!

NÄKYYKÖ EHKÄISEVÄ TYÖ KUNNISSA?

Ohessa esitys ehkäisevän työn valtakunnallisilla päivillä 24.-25.9.2013 Porissa.

Esitys keskittyy kehittämistoiminnan ja normaalitoiminnan väliseen luovaan jännitteeseen.  Esityksen avainkysymykset ovat:

  1. Miksi hyvä ei juurru?
  2. Miksi kehittämistoiminnasta ja ehkäisevästä työstä jää niin vähän pysyviä jälkiä?
  3. Miten huomioidaan vastaanottajien hylkimisreaktio?

Ratkaisuna esitetään kuusi tekijää, jotka edesauttavat kehittämistoiminnan tai ehkäisevän työn tuotosten siirtymistä osaksi pysyviä rakenteita tai niin sanottua normaalitoimintaa.

Kaikki seminaarin esitykset löytyvät tästä!